Privacy verklaring

Op deze site worden geen cookies gebruikt waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. De instellingen van Google Analytics zijn zo gedaan dat aan de strenge eisen van de AVG voldaan wordt. Die eisen houden onder andere in dat er geen gegevens gedeeld worden met Google en dat de ip-adressen geanonimiseerd worden.

De enige cookies die worden geplaatst zijn functionele (noodzakelijke) cookies en Voorkeurscookies: Deze cookies zorgen ervoor dat jouw website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan cookies die functies voor basisnavigatie mogelijk maken of ervoor zorgen dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont.

I’m not watching you, I’m looking at the sky.